۱۰ فروردین ۱۳۹۹

ثبت اختراع

ثبت اختراع به شماره ۳۸۷۰۳۲۹۰ مورخه ۸۷/۳/۸، اداره ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی

sabte-ekhtera