۱ مهر ۱۴۰۲

پروژه ملارد

پروژه ملارد

مشخصات:

کارفرما :شرکت آ.اس.پ

زیربنا: ۳۰۰۰۰ مترمربع

محل اجرا : شهرستان ملارد،شهریار