۱ مهر ۱۴۰۲

فونداسیون و نصب پدستال

فونداسیون و نصب پدستال

Found3در هنگام اجرای فونداسیون آرماتورهای ریشۀ دیوارهای برشی و آرماتورهای اتصال ستون‌ها در محل مربوط با دقت بالا تعبیه می‌گردد. بعد از اجرای فونداسیون ابتدا قطعۀ پدستال در محل اجرای ستون‌ها نصب شده و سپس قطعات بعدی ستون بر روی پدستال‌ها نصب می‌گردد.

pedestal