۱ مهر ۱۴۰۲

سیستم وصله مکانیکی آرماتور

سیستم وصله مکانیکی آرماتور

con6در سیستم سازه‌های کامپوزیت ایستا برای اطمینان از عملکرد مطلوب وصله و جلوگیری از اتلاف وقت و هماهنگی در سرعت نصب قطعات از سیستم اتصالات مکانیکی برای میلگردهای اصلی دیوار برشی و میلگردهای تقویتی ستون‌ها (در صورت نیاز) استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از وصله مکانیکی

۱- استفاده از این سیستم بعلت عدم وابستگی به کیفیت بتن و یا انتقال بار آرماتوراز طریق بتن به آرماتور مجاور،دارای قابلیت بالا و اطمینان بیشتری می باشد.

۲- براساس آئین نامه های جدید و کدها ی ساختمانی،وصله های مکانیکی دارای ظرفیت باربری بیشتری نسبت به وصله های پوششی سنتی می باشند.

۳- با استفاده از وصله های مکانیکی،تراکم میلگرد در محل وصله ها افزایش نیافته و امکان بتن ریزی مناسب برای هر نوع المان بتنی فراهم می گردد.

۴- در محل هایی که آئین نامه ها حداکثر آرماتور را محدود می نمایند (نظیر درصد آرماتورها در دیوار های برشی و ستون ها) امکان آرایش مناسب آرماتورها و کاهش ابعاد مقاطع ستونها و دیوارها میسر می شود.

۵- سرعت اجرا و نصب آرماتورها را به حداکثر می رساند.

۶- نیروی کارگری را در نصب آرماتورها کاهش می دهد.

۷- به جهت حذف آرماتورهای پوششی در محل اتصال میزان مصرف آرماتورها کاهش می یابد.