۱ مهر ۱۴۰۲

سیستم اتصال برشگیرها

A50مهم ترین نوع آوری در زمینه اتصالات برشی در المان‌های مرکب، ابداع گل‌میخ‌هایی با جوش انتهایی می‌باشد. این شرکت برای اتصال ورق عرشه فلزی به  بال تیرها با استفاده از برشگیرها از تکنولوژی شرکت Soyer آلمان که یکی از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های جوش برش‌گیرها می‌باشد استفاده می‌نماید.stud-00

stud-3 توسط این دستگاه‌ها، در کسری از ثانیه ورق عرشه فلزی به بال تیر توسط برشگیرها  بصورت همزمان با کیفیت بالا جوش داده می‌شود بطوری که امکان بریده شدن جوش اتصال قبل از  تخریب برش‌گیر وجود ندارد و پیوستگی کامل مابین بال تیر و عرشه فلزی و مقطع بتنی سقف مرکب به وجود می‌آید.